סוף שנה  |  ימי הולדת  |  חנוכה  |  יום המשפחה  |  פסח  |  לוח שנה ב-10 ש"ח | פופגן  |  
 
הגדרות
 
למונחים הבאים בתקנון זה, תהא המשמעות המצוינת לצידם כלהלן:
 
המבצע:
מבצע הגרלה שיכונה בשם "ההגרלה הגדולה" בהתאם לתקנון זה.
 
עורך ההגרלה:
פופגן מתנות שכולם אוהבים שכתובתה היא רחוב הר המוריה 5/1, רחובות.
 
המפקח על ההגרלה:
עו"ד זוהר אופק, ממשרד עורכי הדין זוהר אופק ברחוב הרצל 65, ראשון לציון.
 
תקופת המבצע:
החל מיום 24.09.2015 בשעה 00:00:01  ("מועד פתיחת ההגרלה"), ועד וכולל את יום 31.12.2015 בשעה  23:59:59 ("מועד סגירת ההגרלה"). למען הסר ספק, מובהר באופן מפורש כי רכישת מוצרים לאחר תקופת המבצע המוגדרת לעיל  לא תזכה את הרוכש בזכות להשתתף בהגרלה. תקופת מבצע ההגרלות, להבדיל מתקופה בה ניתנות ההנחות אינה ניתנת להארכה אלא אם יתוקן תקנון זה במפורש.
 
לקוח:
צרכן תושב ואזרח מדינת ישראל, אשר יבצע בתקופת המבצע רכישה בסכום המינימאלי או כל סכום הגבוה מהסכום המינימאלי של המוצרים המשתתפים במבצע ואשר שילם את התמורה בגינם במלואה.
 
הסכום המינימאלי:
סכום של 1,060 ₪ (אלף ושישים שקלים חדשים) המשולמים בתמורה לרכישת מינימום של 20 חבילות המבצע הזול ביותר ותמונות מחזור לילדי הגן, בעסקה סופית ובלתי חוזרת.
 
משתתף:
כל לקוח שבצע הזמנה ותשלום של המוצרים המשתתפים במבצע על פי תקנון זה בתקופת המבצע ומסר טלפונית או הזין את מלוא הפרטים הנדרשים באתר האינטרנט לצורך הרישום להגרלה ואשר הפרטים שהזין נקלטו בהצלחה במערכת המחשב של עורך המבצע. מובהר כי לקוח אשר ביצע את הפעולות שלעיל יראוהו כמי שהסכים להשתתף במבצע בהתאם להוראות תקנון זה.
 
קבלת קנייה:
חשבונית מס קבלה, ברור וקריא שיופק על ידי פופגן ויימסר ללקוח בגין ובעת ביצוע קנייה בגין רכישה ותשלום מלא של מוצרים בתקופת המבצע באתר או בטלפון, בסכום המינימאלי או סכום גבוה יותר, ואשר עליו מודפס מספר הקבלה וסכום הקנייה. קבלת הקנייה תהא כזו שהודפסה באמצעות מדפסת בבית העסק, עורך ההגרלה רשאי שלא לקבל קבלת קנייה שנערכה בכתב יד.
 
מספר משתתף:
לאחר קבלתם ו/או הזנתם של כל הפרטים בטלפון או באתר האינטרנט וקליטתם במערכת המחשב, יונפק לכל משתתף "מספר משתתף" שיקנה לו את הזכות להשתתף בהגרלה,
בהתאם למועדי ההגרלות המפורטים להלן ובהתאם לתקנון זה.מרגע שנמסר למשתתף מספר המשתתף (בין אם באמצעות הצגתו של המספר על גבי צג המחשב, בין אם באמצעות הודעת דואר אלקטרוני ובין במסרון (SMS והכל בהתאם לשיקול דעת עורך ההגרלה), מספר המשתתף יצורף אוטומטית להגרלה הרלוונטית.
                                                                         
המספר הזוכה:
מספר המשתתף אשר עלה בגורל בעת ביצוע הגרלה מסוימת.
 
קבלת קניה זוכה:
קבלת קניה מקורית ושלמה בה מופיע בדפוס ובאופן מלא וברור, להנחת דעתו של עורך ההגרלה, מספר הקבלה שתואם את הרישום של מספר המשתתף שהתקבל מהזנת הפרטים המלאים.
 
פרסי ההגרלה:
כסא אחסון לילדים עם הדפסת עיצוב ותמונת הילד לכל ילדי הגן, או בקבוק אקולוגי עם הדפסת עיצוב ותמונת הילד לכל ילדי הגן, או תיק גב קלאפה עם הדפסת עיצוב ותמונת הילד לכל ילדי הגן, או שעון סולם מפואר עם הדפסת עיצוב ותמונת הילד לכל ילדי הגן, אחד בגין כל הגרלה שתיערך במהלך תקופת המבצע.
 
אתר האינטרנט שבו תערך ההגרלה (להלן: "אתר האינטרנט"):
https://www.popgan.co.il/ .
 
הזנת נתונים:
הזנה על ידי לקוח של כל שדות החובה באתר האינטרנט, לצורך קליטת הנתונים כראוי במערכת המחשב וקבלת מספר משתתף, כמפורט באתר האינטרנט.
 
קליטת נתונים:
רישום הנתונים )לרבות מספר קבלה( שנמסרו ע"י המשתתף/ים באמצעות הטלפון או שהוזנו על ידי המשתתף/ים באמצעות אתר האינטרנט .
 
ההגרלות:
ההגרלות שיתקיימו במסגרת המבצע על פי הרשימה המופיעה בסעיף 4.5 להלן ו/או במועד אחר שיקבע בתקנון זה.
 1. כללי
 2. הוראות התקנון נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם פונים לנשים וגברים כאחד.
 3. הוראות תקנון זה נודעו לפרט ולהסדיר את הכללים על פיהם יתנהל המבצע אשר נערך על ידי עורך ההגרלה, בהתאם להיתר כללי לעריכת הגרלות לפי חוק העונשין, התשל"ז-1997. במסירת פרטים טלפונית או בהזנת הפרטים לאתר האינטרנט ולחיצה על כפתור ה-"שלח", המשתתף מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה, אשר יהווה החל מאותו מועד חוזה המחייב את המשתתף.
 4. הכותרות הינן לשם הנוחות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לצורך פירוש תקנון המבצע.
 5. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר יגברו הוראות תקנון זה. המפקח על ההגרלה רשאי לשנות את הוראות התקנון מעת לעת, בין השאר במטרה ליישב סתירות מעין אלה.
 6. הדין החל על מבצע זה ועל כל פעולה בקשר אליו, לרבות פירוש מסמכים והתקנון, הינו הדין הישראלי. סמכות השיפוט הבלעדית ביחס לכל נושא הקשור למבצע זה תהא מסורה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בעיר ראשון לציון.
 
 1. השתתפות בהגרלה וקבלת מספרי משתתף
 2. זכאי להשתתף בהגרלה כל לקוח אשר יבצע בתקופת המבצע רכישה של המוצרים המשתתפים במבצע, בסכום המינימאלי או בכל סכום גבוה ממנו, ואשר שילם תמורה מלאה בגין הרכישה כאמור. מובהר כי לצרכי ההשתתפות בהגרלה, ביצוע של החלפות, החזרות או מימוש של זיכויים או ביצוע של כל עסקה בגינה לא תונפק ללקוח חשבונית מס קבלה בגין הרכישה - לא ייחשבו כרכישה.
 3. לקוח הזכאי להשתתף בהגרלה (כאמור בסעיף 2.1 לעיל) ואשר יחזיק בקבלת קנייה המעידה על כך, רשאי להזין לאתר האינטרנט של "פופגן" את הפרטים הנדרשים באתר (לרבות את מספר הקבלה ופרטים מזהים אודותיו ואודות ביצוע הרכישה) ויקבל עם רישומו לאתר מספר משתתף המעיד על רישומו להגרלה. רק רישום הלקוח בפועל באתר האינטרנט, קליטת הנתונים במערכות המחשוב של עורך ההגרלה וקבלת מספר משתתף, יזכו את הלקוח בזכות להשתתף בהגרלה. יובהר כי בכפוף לאמור בסעיף 2.3 להלן, לקוח רשאי להירשם לאותה הגרלה מספר פעמים וכן להירשם למספר הגרלות, ובלבד שבגין כל רישום בוצעה על ידי הלקוח רכישה נפרדת העונה על הדרישות הכלולות בתקנון זה. להסרת ספק, לא ניתן לקבל יותר ממספר משתתף אחד בגין כל רכישה (אף אם סכום הרכישה גבוה מהסכום המינימאלי), אך ניתן לקבל כמה "מספרי משתתף" בגין כמה רכישות נפרדות המבוצעות. כך לדוגמא, קנייה בשווי של 1,060 ₪ תזכה את הלקוח במספר משתתף אחד בלבד, אך שלוש קניות נפרדות כל אחת בסכום העולה על הסכום המינימאלי (שבגינן הונפקו ללקוח 3 קבלות קנייה נפרדות בסכום כאמור) תזכה את הלקוח בזכות לקבלת שלושה מספרי משתתף ביחס לאותה ההגרלה.
 4. כל מספר משתתף יקנה למחזיק בו את האפשרות להשתתף בהגרלה אחת וזאת פעם אחת בלבד ובמסגרת הגרלה זאת בלבד. לקוח המחזיק בכמה מספרי משתתף יגדיל בכך את סיכויי זכייתו (במובן זה שהסיכוי לכך שאחד מבין כמה מספרים יעלה בגורל גדול מזה שמספר אחד יעלה בגורל), אך קבלת יותר ממספר משתתף אחד להגרלה מסוימת לא תזכה את הלקוח בכל זכות או עדיפות אחרת.
 5. מובהר להסרת ספק כי הזכות להשתתף בהגרלה מסוימת כפופה, בין היתר, למגבלות הבאות: (1) בביצוע רכישה של מינימום 20 חבילות מבצע ותמונות מחזור לילדי הגן; ו-(2) מסירת או הזנת הנתונים אודות הקנייה וקבלת מספר משתתף. הזכאות לפרס המוגרל מותנית בהצגת ראיות להנחת דעתו של עורך ההגרלה אודות עמידת הלקוח בכל תנאי תקנון זה.
 
 1. אופן ותקופת ההשתתפות בהגרלה 
 2. כדי להשתתף בהגרלה כלשהי מבין ההגרלות המפורטות בסעיף 4.5 שלהלן, על כל לקוח המחזיק בקבלת קניה לפעול במהלך תקופת המבצע כמפורט להלן:
 3. להתקשר למשרדי עורך ההגרלה או להיכנס לאתר האינטרנט.
 4. למסור באמצעות הטלפון או להזין בהתאם להנחיות המפורטות באתר האינטרנט את מספר הקבלה המופיע על גבי קבלת הקניה אותה הוא מחזיק, וכן את שמו, מספר תעודת הזהות שלו, מספר הטלפון שלו, כתובת הדוא"ל שלו, כתובת מגוריו, שם המוצר או מוצרים אותם רכש, וכן את כל יתר הפרטים הנדרשים למילוי כמפורט באתר האינטרנט.
 5. לאחר מסירת הפרטים/ההזנה יקבל המשתתף מספר משתתף.
 6.  לקוח שלא נרשם טלפונית או באתר האינטרנט ולא קיבל לידיו מספר משתתף, לא יהיה זכאי להשתתף בהגרלה בגין אותה רכישה.
 7. עם סיום ביצוע הפעולות האמורות בסעיף 3.1 לעיל בהצלחה, יקבל הלקוח הודעה על קליטת הנתונים במערכת המחשוב של עורך ההגרלה. רק לאחר קבלת ההודעה כאמור ישתתף הלקוח בהגרלה אליה נרשם.
 8. כי במקרה שבו לקוח, מכל סיבה שהיא, לא מסר את כל הפרטים שנדרשו ו/או שפרטיו לא נקלטו בהצלחה ו/או שמסר פרטים שגויים ו/או שפרטיו נקלטו באופן שגוי במערכת המחשוב של עורך ההגרלה - לא יהיה זכאי להשתתף בהגרלה.
במקרה בו במועד ביצוע ההגרלה יעלה בגורל מספר זוכה שהינו מספר משתתף אשר לדעת עורך ההגרלה, על פי שיקול דעתו המוחלט, לא הוזנו פרטים תקינים אודות הלקוח מבצע הרכישה ו/או אודות הרכישה עצמה, יהיה רשאי עורך ההגרלה לבטל את הזכייה ובמקרה כזה הזוכה יקבע בהתאם להוראות סעיף 4.4 להלן. 
 
 1. מועדי ההגרלות ואופן עריכתם
 2. למחרת כל אחד מימי ההגרלה הנקובים בסעיף 4.5 שלהלן או במועד מאוחר יותר שייקבע על ידי עורך ההגרלה ויאושר על ידי מפקח ההגרלה (ובכל מקרה, לכל המאוחר בתוך 7 ימים מהמועד שנקבע כמועד ההגרלה בסעיף 4.5 להלן), ייערכו ההגרלות במשרדי פופגן מתנות ("פופגן") או בכל מקום אחר שייקבע על ידי עורך ההגרלה ויאושר על ידי מפקח ההגרלה.
 3. ההגרלה תערך מתוך כל מספרי המשתתף שנאספו (ונקלטו במערכות המחשוב לאחר שהוזנו באופן תקין) במהלך כל אחד מימי ההגרלה (לפי העניין) - וזאת תוך שימוש במערכת המחשוב של פופגן, אשר תאסוף את כל המספרים המשתתפים שנרשמו ביום ההגרלה הרלוונטי מאתר האינטרנט , לצורך הגרלת המספר הזוכה.
 4. ההגרלה בין מספרי המשתתף תעשה בעזרת תוכנת מחשב של פופגן אשר תעלה בגורל את המספר הזוכה בצורה אקראית.  
 5. בכל הגרלה יוגרלו, חוץ מהמספר הזוכה, מספרים נוספים שיירשמו וידורגו לפי סדר בחירתם ("מספרים ממתינים"). עורך ההגרלה יעשה שימוש במספרים הממתינים במידה ובעל המספר הזוכה (הראשון או המספר הממתין הבא אחריו, לפי העניין) לא אותרו ו/או לא עמדו בתנאי הזכייה של תקנון זה ו/או וויתרו על הזכייה, והכל בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של עורך ההגרלה.
 6. להלן ריכוז מועדי ופרטי ההגרלות:
 
מועד ההגרלה הפרס בהגרלה בגין רכישות שבוצעו, נרשמו באתר והונפק בגינם מספר משתתף בתקופה
 1. 17.1.2016 
שעון אלומיניום מפואר 1.10.2015 בשעה 00:00:00 עד 31.12.2015 בשעה 23:59:59
 1. 17.1.2016
תיק גב קלאפה 1.10.2015 בשעה 00:00:00 עד 31.12.2015 בשעה 23:59:59
 1. 17.1.2016
בקבוק אקולוגי 1.10.2015 בשעה 00:00:00 עד 31.12.2015 בשעה 23:59:59
 1. 17.1.2016
כסא אחסון לילדים 1.10.2015 בשעה 00:00:00 עד 31.12.2015 בשעה 23:59:59
 
 
 1. תנאים לזכייה
לצורך אישור זכייתו של משתתף, שמספר המשתתף שלו הוכרז כמספר הזוכה, על המשתתף לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:
 1. קבלת הקניה התקבלה אצל המשתתף באופן האמור בסעיף 2.1 לעיל.
 2. המשתתף עומד בכל התנאים הקבועים בתקנון זה (לרבות בהגדרת המונח לקוח, משתתף וכיוצא באלו).
 3. המשתתף יתייצב במשרדי עורך ההגרלה באחד המועדים שייקבעו על ידי עורך ההגרלה, ובמועד זה: (א) המשתתף יזדהה בפני עורך ההגרלה ותימצא התאמה מלאה בין פרטי המשתתף לבין אלו שהוזנו בעת הרישום להגרלה; ו-(ב) המשתתף יציג לעורך ההגרלה את קבלת הקנייה המקורית שתואמת לנתוני המספר הזוכה.    
 4. למען הסר ספק, לקוח יכול לזכות רק בכמות פרסים התואמת את כמות חבילות המבצע ותמונות המחזור לילדי הגן שקנה ואשר בעבור קניה זו קיבל מספר משתתף על מנת להשתתף בכל ההגרלות המצוינות בסעיף 4.5 לעיל. קרי, לקוח לא יכול לזכות ביותר מכמות המוצר שקנה עבור ילדי הגן במהלך כל תקופת המבצע בעבור מספר משתתף אחד בלבד. המונח "לקוח" בסעיף זה כולל גם את בני משפחתו של הלקוח.
מובהר כי התנאים הנ"ל הינם תנאים הכרחיים, אך לא בלעדיים, לצורך קבלת פרס ההגרלה, וכי על מנת לקבל את פרס ההגרלה על הזוכה לעמוד גם ביתר התנאים והדרישות הקבועים בתקנון זה.
 
 1. זהות בעל קבלת הקניה, זהות מחזיק קבלת הקניה והעדר קבלת הקניה
 2. משתתף אינו זכאי לקבל, ועורך ההגרלה אינו חייב להעניק, פרס הגרלה כלשהו, בכל מקרה בו קבלת הקניה אבדה, הושמדה, הושחתה, נגנבה, נלקחה, התקלקלה, נקרעה, נגזרה, נפגמה, דהתה או נוקבה ו/או אם מספר הקבלה המודפס על גבי קבלת הקניה, טושטש או שאינו ברור, באופן שבו לא ניתן לקבוע בוודאות מהן הספרות המרכיבות את מספר הקבלה ו/או את סדרן של הספרות המופיעות בו, הכל לפי העניין ולפי שיקול דעתו הבלעדי של עורך ההגרלה.
 3. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי קבלת קניה, אשר לדעת עורך ההגרלה קיים חשש כי הושגה או הוצגה בפניו תוך תרמית ו/או עבירה על החוק ו/או על התקנון ו/או בחוסר תום לב, לא תזכה את המחזיק בה בפרס מפרסי ההגרלה.
 4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מפקח ההגרלה יהא רשאי, אך לא חייב, לבדוק ולברר בכל דרך לפי שיקול דעתו הבלעדי, ובכלל זה לערוך בדיקה מול חברות כרטיסי האשראי או בכל דרך אחרת שהיא, באם המחזיק בפועל של קבלת הקניה המשויכת למספר זוכה ("הזוכה לכאורה"), הינו הבעלים של קבלת הקניה, לרבות אם הזוכה לכאורה הינו מי שחויב בגין הרכישה בכרטיס אשראי שבבעלותו עבור הקנייה נשוא קבלת הקניה (ככל שהזוכה לכאורה שילם באמצעות כרטיס אשראי) וכן לשלול מהזוכה לכאורה את זכותו לקבל את פרס ההגרלה, אם יתברר למפקח ההגרלה כי הזוכה לכאורה אינו הבעלים של קבלת הקניה, הכל לפי העניין ולפי שיקול דעתו הבלעדי של עורך ההגרלה.
 5. מבלי לגרוע מכלליות הוראות תקנון זה, מובהר כי במקרה בו הזוכה לכאורה אינו הבעלים של קבלת הקניה, והוא, לצורך הדוגמא, חבר או קרוב משפחה של הבעלים של קבלת הקניה ו/או במקרה שבו הזוכה לכאורה מחזיק בקבלת הקניה אך לא הוא שילם בגין המוצרים נשוא קבלת הקניה, כי אז עורך ההגרלה רשאי להתנות את מסירת פרס ההגרלה לידי הזוכה לכאורה, בקבלת תצהיר ערוך כדין מהבעלים של קבלת הקניה או מהאדם אשר שילם בגין המוצרים נשוא קבלת הקניה, לפי העניין)"המצהיר"( וזאת בתוך המועד שבו ביקש עורך ההגרלה מהזוכה לכאורה את המצאתו של התצהיר כאמור.
במסגרת התצהיר האמור,יהיה רשאי עורך ההגרלה לדרוש מהמצהיר, בין היתר, כי יצהיר כי הוא הבעלים של קבלת הקניה ו/או כי הוא אשר שילם בגין אותה קניה וכי למרות זאת הוא מסכים למסירת קבלת הקניה ופרס ההגרלה לידי ולבעלות הזוכה לכאורה, והכל בנוסח שיהא להנחת דעתו של עורך ההגרלה. עוד מובהר, כי בנסיבות כאמור עורך ההגרלה יהיה רשאי להתנות את מסירת פרס ההגרלה בתנאים נוספים שיידרשו לפי שיקול דעתו הבלעדי של עורך ההגרלה (לדוגמא, בכך שהבעלים של קבלת הקנייה או מי ששילם בגין אותה הקנייה היה רשאי בעצמו להשתתף בהגרלה). הזוכה לכאורה יידרש למסור ולהעביר לעורך ההגרלה כל פרט ו/או מידע שיידרש על ידו ולשתף פעולה עם עורך ההגרלה במהלך ביצוע הבירור כאמור לעיל.
 1. היה ופרס כלשהו מפרסי ההגרלה לא יחולק מסיבה כלשהי, לרבות (אך ללא הגבלה לאמור) עקב כך שמשתתף אשר מספר המשתתף שלו הוגרל, לא אותר לפי הפרטים שהושארו על ידיו טלפונית או באתר האינטרנט בתוך 7 ימים ממועד ההגרלה ו/או עקב כך שהמשתתף לא עמד בתנאי כלשהו מתנאי הזכייה ו/או עקב כך שהוא ויתר על הזכייה (במעשה ו/או במחדל( ו/או לא מימש את זכייתו בנסיבות התלויות בו ו/או מסיבות שאינן תלויות בעורך ההגרלה או מי מטעמו, כי אז יהיה עורך ההגרלה רשאי להעניק את פרס ההגרלה הרלוונטי למשתתף אחר (כמפורט בסעיף 4.4 לעיל) או לא לתת את פרס ההגרלה הרלוונטי שלא חולק, והמשתתף האמור לעיל שלא קיבל את פרס ההגרלה ו/או שוויתר על פרס ההגרלה ו/או לקוח אחר יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורך ההגרלה בגין חלוקת פרסי ההגרלה למשתתף אחר או בגין אי חלוקתם כאמור.
 
 1. קבלת פרסי ההגרלה
 2. נציגי עורך ההגרלה יצרו קשר טלפוני עם המשתתף אשר מספר המשתתף שלו עלה בהגרלה. יצירת הקשר תיעשה בהתאם למספר הטלפון שנמסר על ידי המשתתף האמור במסגרת ההזמנה הטלפונית או הזנת הנתונים באתר האינטרנט, וזאת על מנת לזמנו אל משרדי עורך ההגרלה כדי לבדוק את עמידתו במלוא התנאים, הדרישות וההוראות שבתקנון זה, וכן לערוך בירור באם הוא אכן הזוכה, כהגדרתו לעיל. משתתף שישיב לפניה כאמור לעיל, ושבידיו קבלת קניה זוכה, יאמת את שמו, את מספר הקבלה שעל גבי קבלת הקניה שבידיו וכן פרטים נוספים, כפי שיידרש על ידי עורך ההגרלה, ויוזמן להגיע בעצמו למשרדי עורך ההגרלה בסמוך למועד בו ייצרו עמו קשר, על מנת לוודא את זכאותו לקבלת פרס ההגרלה ולהמציא את קבלת הקניה שברשותו.
 3. היה ולאחר מספר ניסיונות ליצירת קשר עם המשתתף אשר מספר המשתתף שלו הוגרל, לא יעלה בידי עורך ההגרלה ליצור קשר עם המשתתף האמור, לפי מספר הטלפון שנמסר על ידיו טלפונית או באתר האינטרנט , או היה ומשתתף התבקש להתייצב במשרדי עורך ההגרלה ולא עשה כן במועד שנדרש על ידי עורך ההגרלה - כי אז יהיה רשאי עורך ההגרלה ליצור קשר עם המשתתף המחזיק במספר הממתין הבא אחריו וכך הלאה, לפי סדר הגרלת המספרים הממתינים השונים, כאמור בסעיף 4.4 לעיל. למען הסר ספק, מובהר כי ההחלטה בדבר הפניה למספרים הממתינים תיעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של עורך ההגרלה, לפי נסיבות העניין, וכי משתתף אשר בקבלת הקניה שאמורה להיות ברשותו מופיע מספר זוכה ו/או מי מבין המספרים הממתינים ו/או כל משתתף ו/או לקוח אחר ו/או מי מטעמם, יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורך ההגרלה בקשר עם האמור. בבואו של המשתתף, שמספר המשתתף שברשותו הוגרל כמספר הזוכה, אל משרדי עורך ההגרלה, יבדוק עורך ההגרלה את עמידתו במלוא התנאים, הדרישות והוראות התקנון, יאמת פרטים ונתונים כפי שיידרשו להנחת דעתו של עורך ההגרלה לצורך הוכחת זכאותו של המשתתף האמור, ויקבל לידיו את קבלת הקניה הזוכה. לאחר שעורך ההגרלה יאשר כי המשתתף האמור הוא הזוכה, יחתום הזוכה על טופס אישור והצהרה, ויקבל טופס אישור זכייה. עם טופס אישור הזכייה יהא על הזוכה לפנות (תוך המועד שיהיה נקוב בטופס אישור זכייה) למשרדי פופגן לשם מימוש הזכייה בפרס ההגרלה, בהתאם להנחיות שימסרו לו על ידי נציגי עורך ההגרלה.
 4. עורך ההגרלה ו/או מפקח ההגרלה, רשאי לדרוש מאת כל מחזיק של קבלת קניה זוכה, הדורש את קבלת פרס ההגרלה בגינה, להציג את תעודת הזהות ו/או הדרכון של דורש הפרס ולהרשות לו לצלמם ו/או להעתיק את פרטיהם. סירב דורש פרס ההגרלה להיענות לדרישה זו, רשאי עורך ההגרלה ו/או המפקח לעכב את מסירת הפרס עד אשר דורש הפרס ימלא אחרי הדרישה או לבטל את הזכיה. יובהר,  כי למשתתף כאמור לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי עורך ההגרלה ו/או מפקח ההגרלה בגין כל ביטול של הזכייה, עיכוב, אבדן, הוצאה, הפסד או נזק, מכל מין וסוג שייגרמו לו בשל ביטול הזכייה או העיכוב או בשל אי יכולת לממש את פרס ההגרלה כאמור.
 5. מימוש פרסי ההגרלה הינו באחריותו הבלעדית של הזוכה ו/או אפוטרופסיו על פי דין. עורך ההגרלה ומפקח ההגרלה אינם אחראים למימוש הזכייה על ידי הזוכה. בנוסף, הזכייה בפרס מפרסי ההגרלה הינה אישית ואיננה ניתנת להעברה ותוענק אך ורק למי שיעמוד בתנאים הקבועים בתקנון זה.
 6. הזוכים יהיו מחויבים ועורך ההגרלה לא יחויב באף תשלום לשאת כל מס ו/או היטל ו/או אגרה ו/או הוצאה ו/או תשלום, ככל שיהיו ו/או שיוטלו בגין הזכייה או השימוש בפרסי ההגרלה, לרבות הוצאות נלוות בגין העברת פרסי ההגרלה לזוכים.
 7. למען יוסר ספק, לזוכה אין זכות להמיר, להחליף ו/או לשנות בכל דרך את פרס ההגרלה בו זכה.
 
 1. היעדר אחריות
 2. עורך ההגרלה, מפקח ההגרלה, לא יהיו אחראים, והמשתתפים מוותרים על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפיהם, אם מסיבה כלשהי לא התקבלו אצלם הנתונים הנדרשים לשם הכללתם בהגרלה ו/או הפרטים שהוזנו לאתר האינטרנט השתבשו ו/או נמחקו ו/או אם המשתתפים לא זכו בפרס כלשהו מסיבה אחרת כלשהי המפורטת בתקנון זה ו/או מסיבה שלא ניתן היה לצפותה במועד עריכת תקנון זה, והכל לפי שיקול דעתו של עורך ההגרלה.
 3. במקרה בו ארעה תקלה ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או שינוי כלשהו בפרסים המחולקים בהגרלה שחולקו לזוכים בין עקב תקלה טכנית ובין עקב פגם ו/או ליקוי ו/או טעות אנוש ו/או כח עליון ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל, לא יהווה הדבר בסיס לכל תביעה או טענה כלשהי כלפי עורך ההגרלה ו/או מי מעובדיו ו/או מטעמו או כל גורם אחר הקשור בו במישרין ו/או בעקיפין.
 4. למען הסר כל ספק, מובהר בזאת במפורש כי עורך ההגרלה ו/או מי מטעמו אינם ולא יהיו אחראים לכל מעשה ו/או מחדל שייעשו על ידי משתתף ו/או על ידי זוכה ו/או כל אדם אחר בקשר עם פרסי ההגרלה.
 5. מובהר בזאת כי עורך ההגרלה לא יהיו אחראיים באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשתות הטלפונים הביתיים או הסלולריים ו/או לפעילותה התקינה של רשתות האינטרנט ו/או לפעילותן התקינה של אתר האינטרנט ו/או של מערכות המחשב והם לא יישאו באחריות כלשהי להפסקה ו/או לתקלה ו/או לשינוי כלשהו,שיחול בקשר עם איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים הקשורים אליהם.
במקרה בו עקב תקלה שנגרמה באיזה מהשירותים שלעיל יחול לדעת עורך ההגרלה קושי של ממש בקיום ההגרלה ו/או נמנעה יכולתם של מספר רב של לקוחות מלהירשם להגרלה - עורך ההגרלה יהיה רשאי לבטל את אחת או יותר מההגרלות המתוכננות ולקבוע במקומן הגרלה או מספר הגרלות שייקבעו במועד מאוחר יותר, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של עורך ההגרלה.
 1. עורך ההגרלה לא יהיה אחראי באופן כלשהו לנזק ו/או הפסד מכל מין וסוג, ישיר ו/או עקיף עקב תקלות דפוס ו/או הפצה ו/או כל טעות ו/או אי התאמה אחרת. במקרה של תקלה ו/או טעות, כאמור לעיל, עורך ההגרלה יהיה רשאי, לבטל את ההגרלה, להפחית או להגדיל את מספר פרסי ההגרלה, ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת, ככל שימצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון זה, ותחייב כל לקוח ו/או משתתף ו/או זוכה בהגרלה. למען הסר ספק,  ללקוח ו/או משתתף ו/או זוכה ו/או אדם אחר לא תהיה טענה ו/או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך ההגרלה ו/או מפקח ההגרלה עקב תקלה ו/או טעות, כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו להם עקב פעולות כאמור.
 
 1. איסור השתתפות
ההשתתפות במבצע אסורה על עורך ההגרלה, המפקח, וכל מנהליהם, שותפיהם, בעלי עניין בהם, עובדיהם ובני משפחותיהם, של כל אחד מהאמורים לעיל. "בן משפחה" לעניין זה משמעו בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות. זכייתו או השתתפותו של משתתף אשר השתתפותו אסורה על פי סעיף זה, בטלה מעיקרא ולפיכך, אף אם מסיבה כלשהי נודע/נמסר למשתתף כאמור כי הוא זכה ו/או אף אם החל במימוש הזכייה ובקבלת פרס מפרסי ההגרלה ו/או אם קיבל את פרס ההגרלה לידיו ו/או העבירו לאחר, ולאחר קרות אחד או יותר מן המקרים המנויים לעיל התברר כי חלה עליו מגבלת זכייה, כאמור בסעיף זה, תהיה זכייתו בטלה מעיקרא, כאילו לא הייתה מלכתחילה, ויהא עליו להשיב לעורך ההגרלה את פרס ההגרלה או את שוויו הריאלי.
 
 1. פרסום המבצע
פרסום המבצע יהא באינטרנט ו/או בעיתון ו/או בטלוויזיה ו/או בכל במדיה אחרת.
 
 1. פרסום תוצאות ההגרלות
שמות הזוכים בפרסי ההגרלה יפורסמו באתר האינטרנט ובהתאם להוראות החוק.
כמו כן, יכול ושמות הזוכים יפורסמו ללא הגבלת זמן ו/או טריטוריה בכל פלטפורמת שידור קיימת ו/או עתידית, בין היתר, יכול ויפורסמו שמות הזוכים על גבי מסך הטלוויזיה, בסלולר, באתרי אינטרנט חברתיים כגון פייסבוק וכיוצ"ב.
 
 1. פרסום התקנון
עותק מתקנון זה ניתן לקבל במהלך תקופת המבצע אצל המפקח על ההגרלה. כמו כן, ניתן יהיה לעיין בתקנון (בתקופת המבצע) באתר האינטרנט, לכל אורך תקופת המבצע, באמצעות לחיצה על הקישור )לינק( המפנה לתקנון באתר האמור.
 
 
 
 1. הוראות כלליות
 2. על אף כל האמור בתקנון זה, עורך ההגרלה שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאיו והוראותיו של תקנון זה מפעם לפעם ו/או להפסיק את המבצע לפני המועד המתוכנן, או להמשיכו מעבר למועד זה, לשנות את פרסי ההגרלה ו/או מספר הזוכים וכן לבטל את ההגרלות (כולן או חלקן( בכל עת, וזאת בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה ולהוראות הדין החלות על המבצע.
 3. בעצם השתתפותו בהגרלה, מצהיר המשתתף בפני עורך ההגרלה כי במידה שיוגרל כזוכה בהגרלה, לא הושגה זכייתו תוך הפרת התקנון ו/או בניגוד להוראות הדין והוא מתחייב להשיב כל פרס ו/או טובת ההנאה נשוא הזכייה לעורך ההגרלה, באופן מיידי, ככל שיתברר כי הוא אינו זכאי לה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המצוי בדין.
 
פופגן מתנות | מתנות לגני ילדים ולבתי ספר | מתנות לאוהבים | מתנות לחגים | מתנות לאורחים באירועים | מתנות לאורחים בחתונות | מתנות לאורחים בבר מצווה
מתנות לאורחים בבת מצווה | מתנות לאורחים במסיבת ברית או בריתה | מתנות אישיות עם הדפסה

מתנות לגני ילדים, בתי ספר, עסקים ופרטיים
מתנות | מתנות לגני ילדים | מתנה אישית | מתנה עם תמונה | מתנה עם שם | מתנה עם הקדשה | מתנות לילדים | מתנה לחג | מתנה לארוע |

מתנה לסוף שנה | מתנה לראש השנה | מתנה לחנוכה | מתנה ליום המשפחה | מתנה לפורים | מתנה לפסח | מתנה לעצמאות | מתנה ליום הולדת
טלפון: 08-9475951     נייד / וואטצאפ: 050-4437436   * פקס. 08-9475953 * מייל: studio@popgan.co.il לייבסיטי - בניית אתרים